Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht uitdrukkelijk door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden

Specifieke voorwaarden kunnen van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar gesteld via deze website (de "Inhoud") of op transacties verricht via deze website. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de Inhoud van deze website te verzekeren, aanvaardt Zeilvaart Enkhuizen B.V., handelend onder NAUPAR, geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor. Alle Inhoud wordt verstrekt "in de staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". NAUPAR wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen de garantie dat de Inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de Inhoud daarvan, van de hand.

NAUPAR geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. NAUPAR geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers, die de website ter beschikking stellen, werken, noch dat elektronische berichten verzonden door NAUPAR vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de Inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto's) behoren toe aan NAUPAR of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de Inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de Inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de Inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd (zie ook de procedure Gebruik foto's en teksten hieronder). Enig ander gebruik van de Inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NAUPAR is strikt verboden.

Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Voor een verzoek tot gebruik van enig deel van de Inhoud van deze website kunt u contact opnemen met de afdeling marketing.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. U aanvaardt dat de rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd is, ter zake enig geschil voortvloeiende uit of verbandhoudende met deze Gebruiksvoorwaarden en/of de website, met dien verstande dat de exclusiviteit niet geldt voor geschillen die door NAUPAR voor de rechter worden gebracht.

NAUPAR is de officiële handelsnaam van een geregistreerd merk dat eigendom is van Zeilvaart Enkhuizen B.V. Indien u een vraag of klacht heeft, dan kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van het Contactformulier op deze website.

Procedure gebruik foto's en teksten website

NAUPAR (combinatie Zeilvaart Enkhuizen BV, Hanzestad Compagnie BV en Zeilvloot Lemmer-Stavoren BV), is rechthebbende van alle teksten en foto's die op haar internet pagina's gepubliceerd. Het staat derden niet zonder meer vrij, deze foto's en teksten te kopiëren en/of hergebruiken. NAUPAR heeft, teneinde een en ander voor een ieder te verduidelijken, een beleidslijn geformuleerd die hieronder uiteen wordt gezet: Kopiëren dan wel hergebruiken van teksten waarop auteursrecht van NAUPAR rust, is niet toegestaan tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.

Downloaden en/of kopiëren van foto's, kan inbreuk van de rechten van zowel NAUPAR als de fotograaf opleveren. Foto's kunnen aldus slechts hergebruikt of gedownload worden met uitdrukkelijke toestemming van NAUPAR.

Klanten kunnen bij het aangaan van een huurovereenkomst, een verzoek doen om bepaalde foto's van het geboekte schip van de website van NAUPAR te downloaden en te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. NAUPAR zal hier normaliter toestemming voor geven, dan wel een andere foto ter beschikking stellen.

Wederverkopers/touroperators:
Met professionele partijen wordt in het contract tussen de betreffende partij en NAUPAR eens per jaar de afspraken vastgelegd, inclusief afspraken over foto's en ander promotiemateriaal.

Agenten:
Agenten mogen per schip waarvoor zij bemiddelen één 'zeilende' foto hergebruiken. NAUPAR zal samen met de agent per schip vaststellen welke foto hergebruikt kan worden.

Relatie leveranciers:
Maximaal twee foto's ter ondersteuning van toeristeninformatie/ informatie over activiteiten; door NAUPAR vast te stellen welke foto's.

Overig:
Afhankelijk van doel hergebruik.

Laatste versie: 2008-01-07