Algemene voorwaarden BBZ/TCN

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De vervoerder: natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is een of meerdere in deze voorwaarden geregelde overeenkomsten te sluiten met de klant.
b. De klant: natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is een of meerdere in deze voorwaarden geregelde overeenkomsten te sluiten met de vervoerder.
c. De overeenkomst: iedere in deze voorwaarden geregelde overeenkomst tussen vervoerder en klant.
d. De gast: iedere derde partij die op grond van de door de klant gesloten overeenkomst door de vervoerder wordt toegelaten op het schip.
e. De vaartocht: het geheel van varen met en verblijf aan boord van het schip gedurende de in de overeenkomst genoemde periode.
f. De bagage: bagage die een klant en/of gast als gemakkelijk in één keer mee kan voeren; bestaande uit koffers, tassen, plunjezakken en/of rugzakken.
g. Het schip: het schip dat als zodanig genoemd wordt in deovereenkomst.
h. De prijs: de prijs die als zodanig genoemd wordt in deovereenkomst.
i. De gezagvoerder: degene die het gezag voert over het schip.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten,waaronder begrepen aanbiedingenbetreffende de totstandkoming vandeze overeenkomst, die de vervoerder sluit met de klant met betrekking tot vervoer en/of horecadiensten en alles wat daarmee samenhangt inde ruimste zin des woord, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.
2.2 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing tussen vervoerder engast. De klant maakt zich hiervoor sterk en vrijwaart de vervoerder vooralle aanspraken die de gast en/of ieder ander jegens de vervoerdermaakt voor zover aansprakelijkheid van de vervoerder uitgesloten zouzijn indien de klant deze aanspraak jegens de vervoerder zou maken.
2.3 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijkeen rechtspersonen waarvan de vervoerder, in de ruimste zin deswoord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoerenvan de overeenkomst.
2.4 Deze voorwaarden zijn met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerpingn van alle andere voorwaarden van wie ook afkomstig van toepassingbehoudens voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.5 Individuele wijzigingen en/of aanvullingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
2.6 Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taalin een vreemde taal. In het geval van mogelijke verschillen in deteksten die het gevolg zijn van deze vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 3. Het aanbod / de offerte

3.1 Een algemeen aanbod van de vervoerder in de vorm van ondermeerfolders, advertenties en websites is vrijblijvend en kan zonodig door devervoerder worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na aanvaarding door de klant tegeschieden.
3.2 Een individueel aanbod wordt door de vervoerder schriftelijk danwel elektronisch uitgebracht, voorzien van een dagtekening. Dit aanbodvermeldt duidelijk of het een vrijblijvendof onherroepelijk aanbod betreft, met inbegrip van de termijn.Het aanbod vermeldt:
a. de totale reissom en het percentage dat vooruit betaald moetworden;
b. de wijze van betaling;
c. het maximale aantal gasten per schip;
d. de plaats, datum en tijdstip van inscheping en ontscheping; Het eerste aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van dezealgemene voorwaarden.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand, behoudens in het geval vanherroeping zoals genoemd in artikel 3.1, door aanvaarding van hetaanbod door de klant. De vervoerder zendt na de totstandkoming van de overeenkomst een schriftelijke of elektronische bevestiging aan de klant.
4.2 De klant verstrekt de vervoerder voor of uiterlijk voorafgaande aande afvaart alle gegevens omtrent zichzelf en de door hem aangemelde gasten.

Artikel 5. Annulering

5.1 Indien de klant de overeenkomst wil annuleren dient hij devervoerder daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per brief, in kennis te stellen. De datum van ontvangst door de vervoerder wordt als datum van ontbinding aangemerkt.
5.2 In geval van annulering is de klant aan de vervoerder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd.
Schadeloosstelling schip:
             15% in geval van annulering tot 6 maanden voor afvaart;
             20% in geval van annulering tot 5 maanden voor afvaart;
             30% in geval van annulering tot 4 maanden voor afvaart;
             40% in geval van annulering tot 3 maanden voor afvaart;
             50% in geval van annulering tot 2 maanden voor afvaart;
             75% in geval van annulering tot 1 maand voor afvaart;
             90% in geval van annulering tot en met 1 dag voor afvaart;
           100% in geval van annulering op de dag van afvaart.

Schadeloosstelling catering en overige diensten:
             15% in geval van annulering tot 2maanden voor de afvaart;
             25% in geval van annulering tot 1 maand voor de afvaart;
             50% in geval van annulering tot 2 weken voor de afvaart;
             75% in geval van annulering tot 1 week voor de afvaart;
             95% in geval van annulering toten met 1 dag voor de afvaart;
           100% in geval van annulering op de dag van afvaart.
Indien de schade die de vervoerder lijdt als gevolg van de annuleringde hiervoor genoemde gefixeerde bedragen met meer dan 15% overschrijdt, dan is de vervoerder gerechtigd die extra kosten eveneensbij de klant in rekening te brengen.
5.3 In geval van annulering kan de klant de vervoerder om eenindeplaatsstelling van een derde verzoeken. In het geval de vervoerderakkoord gaat met een indeplaatsstelling is de klant slechtseen bedrag van € 150,00 verschuldigd.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 Indien een der partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de daartegenover staande verplichting op te schorten, tenzij de tekortkoming gezien haarbijzondere aard of geringe betekenis de opschorting niet rechtvaardigt.
6.2 Indien een der partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
6.3 De vervoerder heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden in geval:
- de klant failleert, aan deze surseance van betaling wordt verleend, er sprake is vanschuldsanering, danwel onder curatele wordt gesteld;
- de klant niet binnen 5 werkdagen na schriftelijk in gebreke te zijngesteld zijnverplichtingen uit de overeenkomst nakomt.
- er sprake is van een situatie zoals genoemd onder artikel 11 lid 2, 3 en 4.
- het betreffende schip door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is en het ondanks het leveren van voldoende inspanning door de vervoerder niet mogelijk is een ander vergelijkbaar schip aan te bieden.
6.4 Opzegging of ontbinding dient met vermelding van de gronden waarop deze is gebaseerd schriftelijk te geschieden. De overeenkomstwordt geacht buitenrechtelijk te zijn ontbonden nadat de klant de opzeggingsbrief heeft ontvangen, doch in ieder geval 5 dagen naverzending van de opzeggingsbrief.
6.5 Indien de oorzaak van de opzegging of ontbinding aan de klant kanworden toegerekend, komt de schade die hieruit voortvloeit voorrekening van de klant.

Artikel 7. De prijs en de prijswijzigingen

7.1 Tenzij anders is overeengekomen is de prijs exclusief haven brug, sluis en loodsgelden alsook plaatselijke belastingen en andersoortige heffingen zoals toeristenbelasting en brandstofkosten. Deze kosten moeten door de klant aan boord worden voldaan.
7.2 Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden te allen tijde doorberekend.
7.3 Een verhoging van de prijzen wordt door de vervoerder doorberekend, voor zover van invloed op de overeengekomen prijs, indien zij na het afsluiten van de overeenkomst optreedt.
7.4 Indien als gevolg van verhoging van prijzen als bedoeld in het vorige lid de prijs met meer dan 15% stijgt, heeft de klant het recht deovereenkomst te ontbinden, dan wel van de overeenkomst af te zien.

Artikel 8. Betaling
8.1 Betaling vindt plaats in contanten bij de reservering tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de vervoerder aangegeven bankrekening of door middel van door banken erkende vorm van elektronisch betalen. De op de bank giroafschriften van vervoerderaangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.
8.2 Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de klant betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

Artikel 9. Niet-tijdige betaling

9.1 De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betaling-datum. De vervoerder zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
9.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de vervoerder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
9.3 Indien de klant na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de vervoerder gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:
             15% over de eerste € 2.500,00 van de vordering met een minimum van € 40,00;
             10% over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
              5% over de volgende € 5.000,00 van de vordering:
              1% over de volgende € 15.000,00 van de vordering tenzij de klant aannemelijk maakt dat de vervoerder minder schade lijdt.
9.4 Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de vervoerder te worden ingediend.

Artikel 10. Verplichtingen vervoerder

10.1 De vervoerder zal zich inspannen de vaartocht naar beste wetenen kunnen en in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap uit te voeren.
10.2 De vervoerder staat er voor in dat het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften van het land waar het schip geregistreerd is.
10.3 De vaarroute wordt tenzij vooraf anders is overeengekomen, door de vervoerder en/of gezagvoerder in overleg met de klant bepaald.
10.4 Te allen tijde is de vervoerder en/of de gezagvoerder bevoegd omop grond van nautische gronden de vaartocht te wijzigen. Hieronder wordt mede begrepen het wijzigen van de plaats van afvaart en/of de plaats van aankomst en/of het niet uitvaren. Onder nautische grondenwordt onder andere verstaan de weersomstandigheden, het getij, blokkade van vaarwegen en de staat van het schip.
10.5 In de gevallen in het vorige lid genoemd zal de vervoerder en/of de gezagvoerder in overleg met de klant trachten tot een andere oplossing te komen. Eventuele 
extra kosten, voor zover redelijk, komen voor rekening van de klant. De vervoerder en/of gezagvoerder beslist of de gekozen oplossing in redelijkheid uitvoerbaar is.

Artikel 11. Verplichtingen klant (en gasten)

11.1 De klant dient aan het einde van de vaartocht het schip schoon en met een complete inventaris op te leveren in dezelfde staat als hij het aantrof bij de inscheping, tenzij anders is overeengekomen.
11.2 De klant en de gasten dienen gedurende de vaartocht de rechts-en fatsoennormen na te leven.
11.3 De door de vervoerder en/of de gezagvoerder en/of anderebemanningsledengegeven aanwijzingen gegeven in het belang van deorde en de veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd.
11.4 Indien naar het oordeel van de vervoerder en/of gezagvoerder de klant en/of gasten het onder lid 2 en 3 bepaalde niet nakomen, is de vervoerder en/of de gezagvoerder gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden en/of de klant en/of gasten de toegang tot het schip per direct te ontzeggen, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt
11.5 Het is de klant en de gasten niet toegestaan om andere zaken dan bagage aan boord te hebben, tenzij hiervoor vooraf expliciet toestemming is verleend door de vervoerder en/of gezagvoerder.
11.6 Het is de klant en de gasten niet toegestaan om (huis) dieren aanboord te hebben, tenzij hiervoor vooraf expliciet toestemming is verleend door de vervoerder en/of gezagvoerder.
11.7 Het is de klant en de gasten niet toegestaan om materialen of voorwerpen aan boord te brengen of te hebben die de gezondheid, het welbevinden en/of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar kunnen brengen. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: gevaarlijke stoffen, explosieven, radioactieve en/of giftige stoffen, smokkelwaar, wapens, ammunitie en verdovende middelen.
11.8 De klant dient de gezagvoerder op de dag van aankomst een lijst met de namen van de gasten te overhandigen.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van deovereenkomstwordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door devervoerder niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekeningmoet komen.
12.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een averij aan het schip waardoor het schip niet meer inzetbaar is voor het overeengekomen doel en de averij niet te wijten valt aan omstandigheden die devervoerder had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
12.3 Na ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht heeft de vervoerder recht op vergoeding van de door hem gemaaktekosten voor zover deze zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmachtsituatie tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden envoor zover de klant door de werkzaamheden gebaat is.

Artikel 13. Aansprakelijkheid vervoerder

13.1 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door dood of letsel en/of aan zaken voor zover veroorzaakt door eenomstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover de vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. De vervoerder staat in voor de deugdelijkheid enhet goed functioneren van het schip als vervoermiddel. Vermoed wordt dat een zorgvuldig vervoerder de volgende omstandigheden niet heeft kunnen vermijden: brand; ontploffing; hitte; koude; optreden van knaagdieren of ongedierte; bederf; lekkage; smelting; ontvlamming en corrosie.
13.2 De aansprakelijkheid van de vervoerder is behoudens in gevallen van eigen opzet of eigen bewuste roekeloosheid beperkt tot het opgrond van artikel 8: 518 BW en 8:983 BW nader bij AMvB bepaalde bedrag.
13.3 De schadevergoeding die de vervoerder wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van artikel 10 rustende verplichting mogelijkerwijs is verschuldigd, is beperkt tot de overeengekomen prijsvoor de huur van het schip.
13.4 Indien de vervoerder bewijst dat schuld of nalatigheid van de klanten/of gast de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van vervoerder daardoorgeheel ofgedeeltelijk opgeheven.
13.5 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, afwijking van de overeengekomen aanvangs en/of eindtijd of de ter beschikking stelling van een vervangend schip omdathet overeengekomen schip wegens onvoorziene omstandigheden nietbeschikbaar is.

Artikel 14. Aansprakelijkheid klant (en gasten)

De klant is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hem of door de gastendie op zijn uitnodiging aan boord van het schip verblijven, tenzij de schade is toe te rekenen aan het handelen of nalaten van de vervoerder.

Artikel 15. Klachten

15.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de vervoerder en/of gezagvoerder nadat de klant de gebreken heeft ontdekt of heeft kunnen ontdekken.
15.2 Klachten over facturen dienen zo mogelijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur schriftelijk en behoorlijktoegelicht te worden ingediend bij de vervoerder en/of gezagvoerder.
15.3 De gevolgen van het niet tijdig indienen van een klacht komenvoor rekening van de klant.

Artikel 16. Geschillen

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend het rechtscollege binnen hetarrondissement waar de vervoerder kantoor houdt is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. De klant is gerechtigd om binnen één maand nadat de vervoerder een beroep op de forumkeuze heeft gedaan bezwaar te maken tegen deze forumkeuze en te kiezen voorbeslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.